PR000068 – Wintergarten Variété Berlin | March 1943

PR000068 – Wintergarten Variété Berlin | March 1943

Programme Wintergarten Variété, Berlin | March 1943

Collection-ID: 000068
Circus Programme Souvenir Brochure Wintergarten Variété Berlin March 1943
Design by Kurt Hilscher.

Programme Wintergarten Variété, Berlin | March 1943