PR000067 – Wintergarten Variété Berlin | July 1942

PR000067 – Wintergarten Variété Berlin | July 1942

Programme Wintergarten Variété, Berlin | July 1940

Collection-ID: 000067
Circus Programme Souvenir Brochure Wintergarten Variété Berlin July 1942
Design by Kurt Hilscher.

Programme Wintergarten Variété, Berlin | July 1940